Informace

Informace
 
Informace
 
Platební podmínky: Při objednání zájezdu se skládá záloha ve výši 50% ceny zájezdu, doplatek musí být uhrazen nejpozději 30 dnů přede dnem poskytnutí 1. služby. Platbu lze provést v hotovosti nebo poukázkami SODEXO (HolidayPASS, FlexiPASS, Dárkový šek) do výše maximálně 50% ceny zájezdu, bankovním převodem (z vlastního účtu nebo prostřednictvím faktury z účtu zaměstnavatele), nebo přímým vkladem na účet CK v některé pobočce Komerční banky. 


Pobyt: Pokud není u jednotlivých nabídek uvedeno jinak, 

1) ceny v tabulkách: 

- u hotelů jsou za osobu a zahrnují ubytování ve vybraném typu pokoje, uvedený rozsah stravování (polopenzi nebo all inclusive), pobytovou taxu, zákonné pojištění CK 

- u apartmánů zahrnují týdenní nájem celého apartmánu max. pro uvedený počet osob, u pobytů v Chorvatsku pobytovou taxu, zákonné pojištění CK 

- nezahrnují dopravu do místa pobytu a nazpět do ČR, cestovní pojištění, služby delegáta (pokud v popisu není uvedeno jinak), výlety v místě pobytu, nápoje k hlavním jídlům (pokud v popisu není uvedeno jinak), při ubytování v apartmánech nezahrnují stravování 

- jsou za 1 týden v uvedeném období, přičemž dnem příjezdu i odjezdu je sobota 

2) přidělení konkrétních pokojů nebo apartmánů vyřizuje recepce v místě pobytu. Rozdělení pokojů podle jednotlivých typů (zejména se toto ustanovení týká pokojů s výhledem na mořskou stranu) je plně v kompetenci jednotlivých hotelů a cestovní kancelář nemá možnost je ovlivnit.

3) ubytování v den příjezdu je možné od 16 hod., při odjezdu se pokoje musí uvolnit nejpozději do 10 hod. 

V apartmánech zpravidla není denní úklid. Kuchyň je vybavena dle místních zvyklostí. Součástí kuchyňského vybavení je sporák, který se skládá ze 2 plynových nebo elektrických plotýnek (trouba nemusí být součástí vybavení), lednička. 

Stornopoplatky: zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu odstoupit od cestovní smlouvy. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je odstoupení (storno) průkazně sděleno cestovní kanceláři. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit CK následující poplatky:

- do 31 dnů před začátkem zájezdu - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 10% celkové ceny zájezdu

- od 30 do 21 dnů před začátkem zájezdu - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% celkové ceny zájezdu

- od 20 do 8 dnů před začátkem zájezdu - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 60% celkové ceny zájezdu

- 7 a méně dnů před začátkem zájezdu - 100% celkové ceny zájezdu

Zároveň platí, že minimální účtované storno činí 500,- Kč za každou osobu na cestovní smlouvě. Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena. Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den začátku zájezdu (odjezdu či nástupu na zájezd). Pokud se zákazník nedostaví na zájezd nebo zmešká odjezd nebo musí být ze zájezdu vyloučen, má CK nárok na úhradu plné ceny zájezdu.

 

 

Reklamační řád cestovní kanceláře CK Energotour, s.r.o.
 
1. Předmět 

Tento reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti cestovní kanceláře ENERGOTOUR s.r.o., se sídlem Bělocerkevská 2, 100 00 Praha 10 - Vršovice, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 84526 (dále jen „ENERGOTOUR“) za vady poskytnuté služby nebo prodaného zboží, včetně podmínek uplatnění rozporu se smlouvou (dále jen „reklamace“) a jejich vyřizování. 

2. Uplatňování reklamací 

2.1 Práva z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných ENERGOTOURem, jež byly sjednány ve smlouvě, (reklamaci) má zákazník právo uplatnit v provozovně ENERGOTOURu na adrese Vršovická 67, Praha 10 - Vršovice, případně i na adrese sídla společnosti. Pokud byla smlouva uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce ENERGOTOURu také u tohoto obchodního zástupce, případně v místě poskytované služby u průvodce nebo jiného ENERGOTOURem pověřeného zástupce. 

2.2 Práva z odpovědnosti za vady ENERGOTOURem doplňkově prodávaného zboží zákazník uplatňuje v provozovně ENERGOTOURu nebo v sídle společnosti. 

2.3 Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě. Reklamaci může zákazník uplatnit buď ústně (osobně nebo telefonicky), nebo písemně (nejlépe doporučeným dopisem) s uvedením data, předmětu reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. 

2.4 Práva z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb na základě cestovní smlouvy, tj. u předem sestavené, nabízené a prodávané kombinace služeb cestovního ruchu za souhrnnou cenu musí zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu, a v případě, že se zájezd neuskutečnil, do 1 měsíce ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak zaniknou. 

2.5 Práva z odpovědnosti za vady poskytnutých jiných služeb, než je uvedeno v odst. 2.4., nebo doplňkově prodávaného zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí. 

2.6 Zákazník je při uplatňování reklamace povinen uvést jméno, příjmení, adresu, datum, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, svou reklamaci řádně zdůvodnit a podle možnosti i průkazně skutkově doložit, současně je povinen předložit doklad o zakoupené službě, příp. zboží, jejichž vadu reklamuje a reklamaci podepsat. 

3. Vyřizování reklamací 

3.1 O uplatnění reklamace je ENERGOTOUR povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení s informací, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a v případě reklamovaného zboží, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamce. 

3.2 Uplatní-li zákazník reklamaci služeb jiných než uvedených v bodu 2.4, je ENERGOTOURem pověřený zaměstnanec povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta. 

3.3 V případě ústního podání reklamace, je povinen průvodce zájezdu nebo vedoucí provozovny nebo jiný ENERGOTOURem pověřený zaměstnanec sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace. V protokolu uvede, kdy zákazník reklamaci uplatnil, osobní údaje zákazníka, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále datum a způsob vyřízení reklamace. Jestliže zákazník zároveň předá průvodci zájezdu nebo vedoucímu provozovny nebo jinému ENERGOTOURem pověřenému zaměstnanci písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, popř. reklamované zboží, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace podepíše sepisující průvodce zájezdu nebo vedoucí provozovny nebo jiný ENERGOTOURem pověřený zaměstnanec. Zákazník obdrží jedno vyhotovení tohoto dokumentu a podpisem potvrdí souhlas s jeho obsahem a převzetí. 

3.4 V případě písemných reklamačních podání platí pro jejich obsah přiměřeně ustanovení odstavce 3.3. 

4. Součinnost zákazníka při vyřizování reklamací 

4.1 Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, reklamované zboží, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit průvodci či jinému ENERGOTOURem pověřenému zaměstnanci a zástupci dodavatele služby přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace. 

4.2 V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce ENERGOTOURu či jiného ENERGOTOURem pověřeného zaměstnance a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí. 

5. Způsoby vyřízení reklamace 

5.1 V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby či reklamovaného zboží nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby či výměny zboží. Jinak ENERGOTOUR poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby. Tím není dotčeno právo zákazníka, v případech stanovených v právních předpisech či v případech výslovně sjednaných s ENERGOTOURem od smlouvy odstoupit. 

5.2 V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamce. 

5.3 Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu ENERGOTOURu (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a ENERGOTOURem zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny. 

6. Ostatní ustanovení 

6.1 V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku, obchodního zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1 Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1.1.2007 a nahrazuje Reklamační řád ENERGOTOURu ze dne 6.10. 2001.